Vad är en allmän handling?

Bestämmelser om allmänna handlingar finns i Tryckfrihetsförordningens andra kapitel.

Allmänna handlingar finns bara hos myndigheter, d v s i offentlig verksamhet. Handlingar som finns i privat verksamhet är inte allmänna. Någon lagstadgad rätt till insyn i sådana handlingar finns inte.

En handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Ordet handling betyder alltså inte bara ett papper med skrift eller en bild på utan också t ex en bandinspelning, videoband, CD-skiva eller en upptagning för automatiserad behandling (ADB-upptagning). Man kan uttrycka det så att en handling är ett föremål som innehåller information av något slag.

En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt särskilda regler anses som inkommen till myndigheten eller är upprättad hos myndigheten.

En allmän handling är antingen offentlig eller hemlig. Om en allmän handling är offentlig är myndigheten skyldig att vid förfrågan lämna ut den. Reglerna om hemliga handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen.