Regionrevisionen

Regionrevision bidrar till att stärka tilltron till det demokratiska systemet. Revision är ett oberoende och självständigt granskningsorgan med organisatorisk placering direkt under regionfullmäktige.

Kommunallagen reglerar revisionens ställning och uppdrag. I revisorernas uppdrag ingår bland annat att granska om Region Uppsalas verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna prövar även om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorernas granskning bidrar även till utveckling av Region Uppsalas verksamhet.

Revisionsberättelsen

Efter varje budgetår gör revisorerna en samlad bedömning, som kommer till uttryck i en revisionsberättelse, av hur verksamheten skötts under det gångna året. I denna bedömning prövar revisorerna även om de förtroendevalda i styrelser och nämnder skall beviljas ansvarsfrihet. Det är dock regionfullmäktige som har att ta ställning till om ansvarsfrihet skall beviljas eller ej.