Fastighets- och servicenämnden

 Nämnden ansvarar för den verksamhet som bedrivs av Fastighet och service och Resurscentrum.

 Nämndens uppdrag är att handha frågor som rör Region Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter samt frågor som rör utveckling inom fastighets-, teknik- och serviceområdena.

Fastighets- och servicenämnden har följande uppdrag:

 • fastighetsinvesteringar i enlighet med Region Uppsalas investeringsprocess och inom av regionfullmäktige antagen investeringsbudget
 • genomförande av beslutade fastighetsprojekt
 • bereda behov av fastighets- och byggnadsinvesteringar i samband med framtagande av investeringsplan, i enlighet med fastställd investeringsprocess
 • immateriella och övriga materiella investeringar
 • drift och översyn av regionens lokalbestånd
 • löpande fastighetsfrågor
 • tillhandahållande av effektiva administrativa stödprocesser för kärnverksamheten
 • klimat, energi och miljöfrågor inom verksamhetsområdet
 • verksamhetsanknuten och vårdnära service
 • transporter
 • utrustning
 • avgifter i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

 
Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av fastighets- och servicenämnden.

Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott fattar beslut i enlighet med av fastighets- och servicenämnden antagen delegationsordning.

Fastighets- och servicenämndens handlingar och protokoll
(öppnas i nytt fönster) 

Handlingar och protokoll 2016-2018 (öppnas i nytt fönster)