Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar Stockholm-Mälarregion. Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen, ta tillvara medlemmarnas intressen och vara en mötesplats för näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor. 

Regionstyrelsen utser Region Uppsalas representanter i styrelse och råd. Varje år ordnas den storregionala konferensen Mälartinget som följs av vårt rådsmöte. Mer information till dig som är rådsledamot finns på hemsidan. www.malardalsradet.se