Regionala utvecklingsnämnden

Från 2017 har Region Uppsala ansvar för regional utveckling i länet. Det innebär till exempel arbete med näringslivsfrågor och infrastruktur.
Det regionala utvecklingsuppdraget kommer från riksdag och regering och arbetet sker i dialog och samverkan med parter i länet som arbetar med utveckling på olika sätt.

Regionala utvecklingsnämnden har följande uppdrag:

 • Utarbeta och genomföra länsplaner för regional transportinfrastruktur i samråd med kollektivtrafiknämnden.
 • Utarbeta regional utvecklingsstrategi och samordna insatser för genomförande.
 • Uppgifter inom ramen för EU-program och strukturfonder.
 • Klimat- och miljöfrågor, kopplat till en hållbar utveckling.
 • Besluta om användningen av statliga medel för regionala tillväxtåtgärder.
 • Samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda aktörer inom nämndens ansvarsområden.
 • Samråda med kollektivtrafiknämnden avseende trafikförsörjningsprogram
 • Samråda med styrelser och nämnder i frågor som rör hållbar regional utveckling.
 • Sammanställa analyser och ta fram förslag till strategier och handlingsplaner.

 
Nämnden har 13 ledamöter och 8 ersättare. I länken hittar du namn och kontaktuppgifter till nämnden.
Nämnden har ett arbetsutskott med fem ledamöter, och det är beredande organ för de ärenden som ska behandlas. I övrigt fattar utskottet beslut i enlighet med nämndens antagna delegationsordning.

Handlingar och protokoll

2018-09-20
 • Protokoll
 • Bilagor                 
2018-06-14
2018-04-12
2018-03-08
2018-02-08

 

Föregående handlingar och protokoll (öppnas i nytt fönster)