Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor

Beredningen har 13 ledamöter och är direkt placerad under fullmäktige.

Beredningen ska ur ett medborgarperspektiv aktivt driva frågor som rör äldre och funktionsnedsatta samt följa hur landstinget arbetar inom dessa områden. Beredningen kan också följa debatten och utvecklingen i stort inom äldreområdet och i frågor som rör funktionsnedsatta.

Beredningen kan initiera ärenden till fullmäktige samt bereda eller utreda ärenden, till exempel motionssvar eller remissyttranden. Beredningen kan föra diskussioner, fungera som idémotor och visionärt organ gentemot fullmäktige samt svara för externa kontakter och samråd.

Beredningen har stor frihet att själv forma sitt arbetssätt och sin verksamhetsplan. Beredningsarbetet ställer stora krav på ledamöternas eget engagemang att prioritera frågeställningar och aktivt bidra till insatser inom beredningens verksamhetsområde. 

 

Handlingar och protokoll

Här kan du läsa beredningens handlingar och protokoll. 

2018-01-30
  • Handlingar

 

 Föregående handlingar och protokoll