Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Uppsala och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Innan ett ärende avgörs av Regionfullmäktige ska det ha beretts av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen har, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, ansvar för regionalt utvecklingsarbte i Uppsala län. Regionstyrelsen ansvarar för att följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultatet av det regionala utvecklingsarbetet.

Regionstyrelsen har bland annat följande uppdrag:

  • Företräder Region Uppsala utåt och ansvarar för samverkan och samspel med sjukvårdsregionen, länets kommuner samt universiteten i Uppsala.
  • Följa upp verksamhet och ekonomi och ansvarar för långsiktig ekonomisk planering.
  • Ansvarar för de övergripande funktionerna rörande Region Uppsalas uppdrag och organisatoriska arbetsfördelning.
  • Ansvarar för strategiska fastighetsfrågor och investeringar.
  • Ett övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar inkluderande personal- och kompetensförsörjning.
  • Främja innovationssystemet och ansvara för forskningsfrågor.
  • Helhetsansvar för hälso- och sjukvården utifrån ett befolkningsperspektiv.
  • Ansvara för forskning, utveckling utbildning och innovation inom hälso- och sjukvården.
  • Ansvara för arbetet med digitalisering, e-tjänster samt e-hälsa och övergripande it-frågor.


Regionstyrelsen har 19 ledamöter och 10 ersättare. Till höger hittar du en länk med ledamöter i regionstyrelsen och deras kontaktuppgifter.

Regionstyrelsens har ett arbetsutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av regionstyrelsen. Arbetsutskottet fattar beslut i enlighet med regionstyrelsens delegationsordning. Arbetsutskottet har fem ledamöter.

Regionstyrelsens handlingar och protokoll 
(öppnas i nytt fönster) 

Handlingar och protokoll 2010-2018 (öppnas i nytt fönster)