Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Uppsala och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Innan ett ärende avgörs av Regionfullmäktige ska det ha beretts av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen

  • Företräder Region Uppsala utåt
  • Följer upp verksamhet och ekonomi
  • Ansvarar för långsiktig ekonomisk planering
  • Ansvarar för de övergripande funktionerna rörande Region Uppsalas uppdrag och organisatoriska arbetsfördelning
  • Ansvarar för strategiska fastighetsfrågor och investeringar
  • Ansvarar för övergripande strategiska frågor
  • Ansvarar för samspelet med länets kommuner


Regionstyrelsen har 19 ledamöter och 10 ersättare. Till höger hittar du en länk med ledamöter i regionstyrelsen och deras kontaktuppgifter.

Regionstyrelsens har ett arbetsutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av regionstyrelsen. Arbetsutskottet fattar beslut i enlighet med regionstyrelsens delegationsordning. Arbetsutskottet har fem ledamöter.

Regionstyrelsens handlingar och protokoll

2017-12-19
  • Protokoll
  • Bilagor
2017-11-28
2017-10-24
2017-09-26
2017-08-29
2017-06-21
2017-05-30
2017-04-25
2017-03-21
2017-03-01
2017-01-24

 

 Föregående Handlingar och protokoll (öppnas i nytt fönster)