Regionstyrelsen - www.lul.se

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region Uppsala och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Innan ett ärende avgörs av Regionfullmäktige ska det ha beretts av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen

  • Företräder Region Uppsala utåt
  • Följer upp verksamhet och ekonomi
  • Ansvarar för långsiktig ekonomisk planering
  • Ansvarar för de övergripande funktionerna rörande Region Uppsalas uppdrag och organisatoriska arbetsfördelning
  • Ansvarar för strategiska fastighetsfrågor och investeringar
  • Ansvarar för övergripande strategiska frågor
  • Ansvarar för samspelet med länets kommuner


Regionstyrelsen har 19 ledamöter och 10 ersättare. Till höger hittar du en länk med ledamöter i regionstyrelsen och deras kontaktuppgifter.

Regionstyrelsens har ett arbetsutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av regionstyrelsen. Arbetsutskottet fattar beslut i enlighet med regionstyrelsens delegationsordning. Arbetsutskottet har fem ledamöter.

Regionstyrelsens handlingar och protokoll

2018-08-15
  • Protokoll                     
  • Bilagor
2018-06-20
2018-05-29
2018-04-24
2018-03-27
2018-02-27
2018-01-23

 

 Föregående Handlingar och protokoll (öppnas i nytt fönster)