Utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning

Utskottet ska för regionstyrelsens räkning initiera, bereda, driva, besluta och följa upp ärenden inom utskottets ansvarsområde.

Utskottet kan lämna förslag till åtgärder som den anser att regionstyrelsen bör vidta gentemot andra styrelser och nämnder.

Utskottets ansvarsområden:

  • Region Uppsalas övergripande målsättningar och strategier gällande kompetensförsörjning, arbetsmiljö, löne- och arbetsgivarpolitik.
  • Region Uppsalas långsiktiga strategi och förmåga som arbetsgivare.
  • Utbildning för hälso- och sjukvårdens yrkesområden, främst för AT- och ST-läkare samt verksamhetsförlagd utbildning.
  • Arbetsmarknadsfrågor och kompetensförösrjningsfrågor i Uppsala län.
  • Föra dialog med relevanta interna och externa parter.

 

Personalutskottet har fem ledamöter. Till höger hittar du en länk med utskottets ledamöter och deras kontaktuppgifter.

Utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildnings protokoll 
(öppnas i nytt fönster)   

Handlingar och protokoll 2016-2017  (öppnas i nytt fönster)