Utskottet för hälso- och sjukvård

Regionstyrelsens utskott för hälso- och sjukvård ska initiera, bereda, driva, besluta och följa upp ärenden inom utskottets ansvarsområde. Utskottet ärtillika politisk styrgrupp för reformen Effektiv och nära vård 2030.Utskottet kan lämna förslag till åtgärder som den anser regionstyrelsen bör vidta gentemot andra nämnder och styrelser.

Utskottets ansvarsområden:

  • Region Uppsalas övergripande målsättningar och strategier gällande utveckling av hälso- och sjukvård,
  • systemägarskap inom hälso- och samverkansfrågor i sjukvårdsregionen och sjukvården på övergripande nivå,
  • utvecklin av den länsgemensamma samverkansstrukturen,
  • den nationella och sjukvårdsregionala och länsvisa nivåstruktureringen,
  • kunskapsstyrningssystemet nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt,
  • e-hälsa och digitalisering inom hälso- och sjukvården,
  • övergripande styrning samt uppfljning och analys av kvalitet utifrån målen om jämlik, säker, tillgänglig, individanpassad, effektiv, kunskapsbaserad och hälsofrämjande hälso- och sjukvård,
  • effektiv och säker läkemedelshantering samt ordnat införande.

 


Utskottet består av nio ledamöter. Till höger hittar du en länk med ledamöter i regionstyrelsen och deras kontaktuppgifter.


Utskottet för hälso- och sjukvårds protokoll 
(öppnas i nytt fönster)

Handlingar och protokoll 2016-2017  (öppnas i nytt fönster)