Så styrs Region Uppsala politiskt

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. Politikerna väljs vart fjärde år av invånarna i Uppsala län.

Regionfullmäktige


Regionfullmäktige har 71 ledamöter och kan liknas vid en "riksdag på länsnivå". Där fattas beslut om bland annat budget och inriktning för Region Uppsalas verksamheter hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. De flesta besluten grundar sig på förslag som regionstyrelsen lägger fram.

Regionfullmäktige har vanligtvis fem möten varje år. Om du vill kan du besöka ett sammanträde. Du kan också se en direktsändning av sammanträdet här på webbplatsen via dator eller mobiltelefon.

Regionfullmäktige utser regionstyrelsen

Regionfullmäktige utser regionstyrelsen, som lägger fram många av de förslag som beslutas i fullmäktige.

Under regionfullmäktige arbetar styrelser och nämnder, utskott och beredningar med olika ansvarsområden. Regionfullmäktige styr dessa organ genom att i budgeten sätta mål, ramar och riktlinjer för hur deras olika verksamheter ska genomföras.

Revisorer granskar verksamheten

Regionfullmäktige utser även Region Uppsalas revisorer som självständigt granskar all verksamhet.

Nämnder i samverkan med andra regioner/kommunerna i länet

Inom vissa områden arbetar Region Uppsala med andra regioner och landsting. För dessa områden finns gemensamma nämnder.

Region Uppsala medverkar i följande gemensamma nämnder:

  • Varuförsörjningsnämnden
  • Kostnämnden
  • Ambulansdirigeringsnämnden
  • Kunskapsstyrningsnämnden


Möten i styrelser, nämnder och beredningar är slutna. Det innebär att allmänheten inte får vara med.