Sjukhusstyrelsen

Sjukhusstyrelsen ansvarar för verksamheten vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt avtalsreglerad hälso- och sjukvård inom ansvarsområdet.

Styrelsen ska utveckla en effektiv hälso- och sjukvård: kostnadseffektiv vård som svarar mot patientens behov, främjar patientmedverkan, betonar patientsäkerhet och främjar ett bra samarbete med samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, länet och andra externa parter.

Sjukhusstyrelsen har bland annat också följande uppdrag:

 • Vårdproduktion rörande specialistvård: riks- region- och länssjukvård
 • kunskapsstyrning, (genom styr- och lednings- och stödåtgärder bidra till bästa
  tillgängliga kunskap i mötet med patienten)
 • närvårdutveckling i samverkan med länets kommuner, Lasarettet i Enköping
  och Akademiska sjukhuset
 • Samarbete med universiteten i Uppsala
 • Styrelsen ska ha tydligt fokus på effektiv användning av sjukhusens samlade
  resurser


Sjukhusstyrelsen består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Till höger hittar du en länk med styrelsens ledamöter. Där finns också kontaktuppgifter till ledamöterna.

Sjukhusstyrelsen har ett arbestutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbetsutskottet fattar beslut i enlighet med av sjukhusstyrelsen antagen delegationsordning.

Sjukhusstyrelsens handlingar och protokoll
(öppnas i nytt fönster)

Handlingar och protokoll 2016-2018 (öppnas i nytt fönster)