Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden håller samman Region Uppsalas övergripande fysiska planering med regional utveckling, inom områdena fysisk planering, infrastrukturfrågor och bostadsförsörjning,samt ansvarar för planering och genomförande av allmän kollektivtrafik enligt gällande avtal mellan Region Uppsala och länets kommuner.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 

  • ansvarar för att på statens uppdrag upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP),
  • är regional trafik kollektivtrafikmyndighet och tar fram förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram samt vid behov beslutar om allmän trafikplikt,
  • upphandlar och sluter avtal kring regional kollektivtrafik,
  • verkar för att infrastruktur i form av hållplatser och bytespunkter upplåts på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor,
  • samordnar den allmänna kollektivtrafiken med kommunernas särskilda persontransporter som skolskjuts och färdtjänst.


Trafik- och utvecklingsnämnden har 13 ledamöter och 8 ersättare, till höger hittar du en länk med ledamöter i trafik och samhällsutvecklingsnämnden och deras kontaktuppgifter.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har ett arbetsutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av trafik- och utvecklingsnämnden. Arbetsutskottet fattar beslut i enlighet med trafik- och utvecklingsnämndens delegationsordning. Arbetsutskottet har fem ledamöter.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens handlingar och protokoll 
(öppnas i nytt fönster)