Kulturnämnden

Kulturnämnden leder Region Uppsalas verksamhet inom kulturområdet och är ansvarig styrelse för Wiks folkhögskola. Kulturnämnden styr även förvaltningen Kultur och bildning.

Kulturnämnden arbetar med att bidra till och samverkar kring regional kulturplan och kultursamverkansmodellen. Nämnden arbetar bl.a. med att:

  • Fördela regionala verksamhetsbidrag till kulturinstitutioner och regionalt kulturliv, studieförbund och ungdomsorganisationer
  • Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom kulturområdet
  • Stödja barns och ungas rätt till kultur
  • Främja utvecklingen av kultur och hälsa
  • Ansvara för arbetet med konstnärlig utsmyckning och gestaltning av Region Uppsalas lokaler
  • Ansvara för Wiks folkhögskola och för Wiks slott med konferensverksamhet
  • Främja internationellt och interkulturellt utbyte


Kulturnämnden har nio ledamöter och fem ersättare. Till höger hittar du en länk med namn och kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Kulturnämnden har att arbetsutskott som utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av nämnden. Arbetsutskottet fattar sina beslut i enlighet med den fastställda delegationsordning.

Kulturnämndens handlingar och protokoll
(öppnas i nytt fönster) 

Handlingar och protokoll  2011-2018 (öppnas i nytt fönster)