Miljö

Miljölogga Qvalify 

Region Uppsala är miljöcertifierat enligt den internationella
standarden ISO 14 001:2015


Nyheter

Välkommen till Region Uppsalas energiportal!

En första version av portalen är nu öppen för alla!
Ta del av de olika solelinstallationerna som Region Uppsala infört under perioden 2015-2018 och soleltekniker som BiFacial, Half-cut cells, Tunnfilmssolceller, klassisk poly, monokristallina solceller mm.
Under de närmaste månaderna kommer förändringar och förbättringar införas löpande samt att mer innehåll kommer på plats.

Häng med i omställningen till ett mer förnybart energisamhälle!!

Till portalen!

Spetskraft 2020 - hur elektrifierar man en fordonsflotta när elen inte räcker till?

Med en önskan och vilja att ställa om till fossil- och bullerfri trafik, bygger i detta nu Region Uppsala en ny depå för sina stadsbussar. Dock råder effektbrist i området – vissa stunder är inte nätkapaciteten tillräcklig för att tillgodose hela stadens behov, däribland ladda elbussar. Till detta skall läggas en ökad elektrifiering, inte bara av kollektivtrafiken, utan även av bland annat ökad produktion och bebyggelse samt ett framväxande internet-of-things och 5G. Det är många som skall samsas om en begränsad resurs.
Uppsala län i allmänhet och Region Uppsala i synnerhet är inte ensamt drabbad, men en av de första att metodiskt och samlat tackla problemet med effektbristen. Som en del i detta har Region Uppsala initierat det Vinnovakopplade projektet Spetskraft 2020. Med projektledning från Biodriv Öst, i samarbete med Region Örebro och bussoperatörerna Keolis och Svealandstrafiken samt med stöd av RISE, går projektet ut på att konkretisera hur problembilden med att elektrifiera en fordonsflotta i ett ansträngt elnät ser ut och vilka lösningar som kan komma till stånd. Projektet har undersökt hur förutsättningarna ser ut för olika aktörer i olika städer, men framför allt vilka möjligheter som finns att knäcka nöten.
Hittills har i projektet en kartläggning av situationen i framförallt Mälardalsområdet kommit fram. Dessutom har olika tekniska lösningar för Uppsalas nya stadsbussdepå utvärderats:
  • Kan ett batteri hjälpa till med något?
  • Hur är möjligheterna till att producera el?
  • Kan man med smart styrning frigöra effekt?
  • Hur mycket och hur i så fall?
  • Hur ser de ekonomiska, juridiska och tekniska kalkylerna ut?
  • Kan man göra en fossilfri, samhällsnyttig systemlösning?
  • Och framför allt: hur tillämpar man detta i andra regioner?
Status just nu är Region Uppsala sammanställer resultaten i syfte att dels sprida den nyttiga informationen vidare, dels gå vidare i Vinnovaprojektet Utmaningsdriven innovation. Framåt hösten kommer en fullständig rapport med våra lärdomar, resultat och uppsnappade erfarenheter.

Kontaktperson: Marcus Nystrand, Region Uppsala – marcus.nystrand@regionuppsala.se

Region Uppsalas reningsprojekt för läkemedelsrester på Akademiska sjukhuset

Studier från bland annat Uppsala universitet visar att antibiotikaresistens kan utvecklas och spridas var som helst, även i miljön och i våra reningsverk och avloppsrör. På sjukhusen används den bästa antibiotikan som ofta är sista ledet i svårbehandlade infektioner och något vi absolut inte vill ha resistens emot. Kan resistens-spridningsrisken stoppas redan vid sjukhuset har vi gjort en stor insats. Genom att rena vattnet direkt på sjukhusområdet där läkemedelsresterna är väldigt koncentrerade blir åtgärden dessutom mer kostnadseffektiv. Idag finns inga nationella eller internationella beslut tagna (ännu) på om/hur läkemedelsrester från användning av läkemedel ska tas omhand och det finns inte heller teknik. Den forskning som bedrivs på detta område på Akademiska är därför väldigt viktig. Mer om projekten finns att läsa intill i en bilaga.Anläggningen för ozonering och destruktion av rester från läkemedel på sjukhusområdet beräknas togs i drift i februari 2019 och pågå till december 2019.

Film som berör projektet och annat inslag från Region Uppsala (190411)

Kontaktperson: Therese Olsen Sköldstam eller Ida Folkesson, Akademiska sjukhuset.

Symbol träd landstingets miljöprogram