Säkerhet

Region Uppsala skall tillhandahålla en säker och trygg miljö för patienter, anställda och allmänhet. Ingen ska behöva känna sig osäker eller orolig för sin personliga säkerhet vid Region Uppsalas olika verksamheter. Säkerhetsarbetet utgår från Region Uppsalas säkerhetspolicy.

Säkerhetsfrågor är strategiska till sin natur och hanteras på Region Uppsalas ledningsnivå. Det strategiska säkerhetsarbetet drivs av Region Uppsalas centrala säkerhetsenhet och utgör en stödfunktion åt regionledningen och förvaltningar inom Region Uppsala.

Det operativa säkerhetsarbetet är ett ansvar för verksamhetsansvariga och anställda på alla nivåer i Region Uppsalas förvaltningar. Till sin hjälp finns säkerhetssamordnare och säkerhetsombud som stödfunktioner i respektive förvaltning.

I Region Uppsalas totala säkerhetsarbete ingår bland annat att:

  • Analysera, värdera och åtgärda oönskade händelser
  • Dra lärdom av inträffade förluster, störningar och skador
  • Säkerställa att beredskap finns för att mildra effekterna av förluster, störningar och skador
  • Öka riskmedvetenheten i Region Uppsala och se till att säkerhetsfrågor kommer in tidigt i all planering
  • Samverka med myndigheter och organisationer