Ansökan om folkhälsomedel 2017

Vårdstyrelsen har beslutat om att utveckla hanteringen av Region Uppsalas folkhälsomedel. 

Folkhälsomedlen ska skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete genom stöd till insatser utöver ordinarie verksamhet. 

Fokusområden

För att ytterligare stärka dessa syften tar vi årligen fram fokusområden. Fokusområdena baseras på analys av kunskapsunderlag och omvärldsbevakning. 

 Aktuella fokusområden är:

 • psykisk hälsa med fokus på barn och unga
 • fysisk aktivitet
 • stöd genom hälso- och sjukvården till hälsosamma levnadsvanor, där insatser för att minska tobaksbruk prioriteras.

Bedömning av insatser

Den övergripande målsättningen är en god och jämlik hälsa.

För att lyckas med målsättningen är det avgörande att hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter och insatser även når befolkningsgrupper som har stor risk att utveckla ohälsa eller redan har drabbats av fysisk eller psykisk ohälsa. Därför kommer insatser som beaktar ökad jämlikhet i hälsa inom fokusområdena att prioriteras.

När vi bedömer insatser tar vi hänsyn till hur väl de uppfyller följande kriterier:

 • har ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv
 • ökar kunskap och kompetens om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt
 • bygger på evidens och beprövad erfarenhet
 • stärker samverkan i länet
 • kan antas ge långsiktiga positiva effekter för befolkningens hälsa.

Ytterligare finansiärer utöver finansiering genom folkhälsomedel är positivt.

Om ansökan

Ansökan om folkhälsomedel 2017 ska vara inlämnad senast 29 januari 2017. Den ska vara underskriven av en för organisationen behörig person och skickas elektroniskt till: henrik.andreasson@regionuppsala.se

Ansökan ska innehålla:

 • Namn och organisationsnummer för organisationen som ansöker om medel.
 • Kontaktperson och kontaktuppgifter
 • En beskrivning av organisationens ordinarie verksamhet och hur det projekt ni söker medel för sker utöver ordinarie verksamhet, men ger extra kraft till verksamheten.
 • En redogörelse för hur projektet faller inom något av aktuella fokusområden samt hur projektet uppfyller kriterierna för folkhälsomedel.
 • En kortfattad projektplan (cirka två A4-sidor) som inkluderar beskrivning av projektet, projektets syfte, mål och tidplan, samt hur projektet kan utvärderas.
 • En redovisning av projektets budget inklusive de sökta projektmedlen.

 

Beslut om tilldelning av medel tas av Regionstyrelsens
hälso-, sjukvård- och FoUU-utskott, preliminärt 3 mars.