Habiliteringens mobila team


Habiliteringens mobila team gör direkta och riktade behandlingsinsatser i hemmiljö, förskola, skola, korttidshem och daglig verksamhet. Vår målgrupp är barn, ungdomar och vuxna med exempelvis autistiskt syndrom, grav utvecklingsstörning eller svåra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där självskadebeteenden och andra riskbeteenden är vanliga.

För varje person som vi ger stöd till följer vi en individuell plan som bland annat visar hur olika insatser ska samordnas.

Vårt mål är att insatserna ska utveckla kommunikationen, leda till socialt mer accepterade beteenden och ge personen tillgång till meningsfulla aktiviteter.