Teckenspråkstolkning

När du behöver tolk

Region Uppsala tolkcentral erbjuder tolktjänst för döva, personer med dövblindhet, hörselskadade och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Även hörande personer kan beställa tolk i sina kontakter med ovan nämnda grupper.

Region Uppsala tillhandahåller s k vardagstolkning. Det innebär att man kan beställa tolk till alla situationer i vardagslivet, t ex besök i sjukvården, arbetsplatsträffar, kontakt med myndigheter, fritidsaktiviteter och föreningsliv.

Tolkarna tolkar allt som sägs och talar i jag-form, de är opartiska och deltar inte i samtalet. Tolkarna har tystnadsplikt.

Region Uppsalas tolkservice är kostnadsfri.

 

Några råd till dig som hör

  • Tala direkt till den döve/hörselskadade.
  • Tala som vanligt.
  • Om ni är fler personer, tala en i taget.