Namnbyte

2017 slogs Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet ihop till en organisation och blev Region Uppsala. Formellt blev landstinget region genom att Uppsala skrevs in i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i länet.

Syftet med regionbildningen är att stärka och utveckla Uppsala län. I stället för att flera aktörer arbetar med regional utveckling, samlas nu beslut i en direktvald politisk organisation. Genom direkta val stärks medborgarnas inflytande över länets utveckling och det skapas bra förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa. Region Uppsala fortsätter dessutom som tidigare med uppdragen inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur.

Beslut om att bilda region togs i landstingsfullmäktige 30 september 2015. Innan dess tillfrågades kommunerna i länet. Samtliga kommuner ställde sig bakom ansökan som sedan gjordes till regeringen.