Folkhälsomedel 2018

Ansökan om folkhälsomedel 2018

Region Uppsalas delar årligen ut folkhälsomedel. Medlen ska skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete, genom stöd till insatser utöver ordinarie verksamhet. 

Fokusområde 2018

För att ytterligare stärka dessa syften tar vi årligen fram fokusområden. Fokusområdena baseras på analys av kunskapsunderlag och omvärldsbevakning.

Årets fokusområde är: Rörelse och fysisk aktivitet för alla

Fysisk aktivitet förbättrar kondition och styrka, minskar risken för en rad sjukdomar, ger bättre och starkare skelett, ökat immunförsvar, bättre sömn, och minskar risken för övervikt. Fysisk aktivitet har också en påvisad positiv effekt på den psykiska hälsan. Sker rörelse och motion ihop med andra människor kan även positiva sociala effekter komma.

Bedömning av insatser

Ansökningar ska gälla insatser inom fokusområdet. Insatser som beaktar ökad jämlikhet i hälsa inom fokusområdet kommer att prioriteras.

När vi bedömer insatser tar vi hänsyn till hur väl de uppfyller följande kriterier:

 • har ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv
 • ökar kunskap och kompetens om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt
 • bygger på evidens och beprövad erfarenhet
 • stärker samverkan i länet
 • kan antas ge långsiktiga positiva effekter för befolkningens hälsa.


Inkomna ansökningar inom fokusområdet ska därutöver särskilt bedömas utifrån hur projekt kan komplettera, knyta ihop, och/eller stärka redan pågående insatser och aktiviteter i länet. 

Ytterligare finansiärer utöver finansiering genom folkhälsomedel är positivt. 

Om ansökan

Ansökan om folkhälsomedel 2018 ska vara inlämnad senast
10 september 2018 klockan 12. Den ska vara underskriven av en för organisationen behörig person och skickas elektroniskt till: amanda.ternstedt@regionuppsala.se

Ansökan ska innehålla:

 • namn och organisationsnummer för organisationen som ansöker om medel
 • kontaktperson och kontaktuppgifter
 • en beskrivning av organisationens ordinarie verksamhet och hur det projekt ni söker medel för sker utöver ordinarie verksamhet, men ger extra kraft till verksamheten
 • en redogörelse för hur projektet faller inom något av aktuella fokusområden samt hur projektet uppfyller kriterierna för folkhälsomedel
 • en kortfattad projektplan (cirka två A4-sidor) som inkluderar beskrivning av projektet, projektets syfte, mål och tidplan, samt hur projektet kan utvärderas
 • en redovisning av projektets budget inklusive de sökta projektmedlen. 


Beslut om tilldelning av medel tas av regionstyrelsens hälso-, sjukvård- och FoUU-utskott, preliminärt 10 oktober.