FoU Socialtjänst

FoU Socialtjänst (som tidigare hette FoU-stöd) bidrar till länets forsknings- och utvecklingsarbete kring välfärdsfrågor genom att vara brobyggare mellan forskning och praktik. En viktig del i arbetet är att skapa mötesplatser och utbyte mellan till exempel universitet och vårdgivare. Läs mer här >>

Ger kunskaps- och metodstöd

En del av uppdraget är att förse socialtjänsten och berörda delar inom hälso- och sjukvården med kunskaps- och metodstöd i utvecklings-, uppföljnings- och utvärderingsarbete. Här ingår att vidareutveckla samverkansformerna med universitet och högskolor och att synliggöra och tillvarata kunskap från professionerna och brukarna.

Regional ingång till nationella projekt

Många projekt inom välfärdsområdet drivs på nationell nivå, till exempel av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vi är en ingång till dessa projekt när de sprids vidare till länen.