Barn och ungdom

Barn och ungdomar ska ha rätt att växa upp med stabila vuxenrelationer och i trygga miljöer. De ska vara delaktiga i frågor och beslut som rör dem själva och deras erfarenhet och kunskap ska tas tillvara. Barn och unga ska erbjudas tidiga insatser när de behöver stöd eller vård.

Barn i samhällsvård, barn som växer upp i missbruksmiljöer samt barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är exempel på grupper som kan behöva särskilt stöd. Ett sådant stöd har visat sig främja och stärka deras psykiska hälsa. En god hälsa och en lyckad skolgång är skyddsfaktorer som starkt påverkar barnens framtid.

Samverkan mellan olika yrkesområden är nödvändigt för alla dessa barn.

För närvarande pågår följande verksamhet inom barn- och ungdomsområdet

  1. Social barnavård - kompetensutveckling
  2. SUF Kunskapscentrum
  3. Barns brukarmedverkan
  4. Praktik pågår
  5. Missbruk bland unga