Folkhälsa

En god hälsa är en drivkraft för tillväxt. Tillväxt och tillgång till arbete påverkar i sin tur hälsoläget bland invånarna.

I Uppsala län ska invånarna erbjudas ett friskare och rikare liv. Jämfört med andra delar av landet  har länet en frisk och välmående befolkning. Men en ojämnt fördelad folkhälsa gör ändå att alla inte har möjlighet att ta del av och bidra till en hållbar tillväxt.

Stödjer länets folkhälsoarbete

Det strategiska folkhälsoarbetet ska stödja kommuner och Region Uppsala att nå folkhälsopolitikens mål om god hälsa på lika villkor. Det ska också stärka kopplingen mellan god hälsa och regional utveckling, till exempel genom att ge kunskapsstöd och fungera som bollplank, mötesplats och omvärldsbevakare.