Liv och hälsa ung

Liv och hälsa ung är en undersökning som genomförs i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet, där elever svarar på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Undersökningen genomförs i samverkan med länets kommuner. Den har genomförts vartannat år sedan år 2005.

Resultat 2017

Skolkommun, fördelat på kön (excelfil, öppnas i nytt fönster)
Hela länet
(pdf, öppnas i nytt fönster)

Användning av resultat

Resultatet kan användas för planering och uppföljning samt som underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser. Ett övergripande och långsiktigt mål är att Liv och hälsa ung ska vara en del i de underlag och prioriteringar som styr kommunernas och Region Uppsalas åtgärder för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar. Materialet gör det möjligt att följa utvecklingen över tid.