Bredband

Ett snabbt bredbandsnät är en viktig del av infrastrukturen i städerna och på landsbygderna. Det är en grundläggande förutsättning för näringslivet, utbildning, vård och omsorg och för individens möjlighet att vara delaktig i samhället. En välutbyggd digital infrastruktur ser vi på Region Uppsala som viktigt för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Mål 2020-2030

Vi har satt målet om att 90 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med hög hastighet till år 2020 och till 2030 ska 100 % vara uppnått. Den digitala agendan fokuserar både på infrastrukturen men även på de digitala tjänsterna som erbjuds via bredbandsinfrastrukturen.

Hur organiseras arbetet?

Vi ansvarar för att samordna aktörer som är verksamma på bredbandsområdet och stödja kommuner i deras arbete med bredbandsfrågor. Regeringen har inrättat bredbandskoordinatorer i alla län och Region Uppsala har länets bredbandskoordinator i sin organisation.
Det är kommersiella aktörer som ansvarar för utbyggnaden av bredband i Sverige. Det finns stöd från Jordbruksverket till de som är aktiva i orter som har mindre än 200 invånare eller finns på landsbygden. Stödet administreras av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Du som är intresserad och vill veta mer om utbyggnaden hos dig, ska i första hand ta kontakt med din kommun.