Regional utvecklingsstrategi

Ung pojke hoppar i vattnet från brygga

Region Uppsalas uppdrag

Varje region har ett statligt uppdrag att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, samt att samordna insatser för genomförandet av strategin.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en övergripande och långsiktig strategi som pekar ut hur vi – Region Uppsala, kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet, civilsamhälle och andra aktörer i länet – tillsammans vill möta Uppsala läns utmaningar och utveckla vårt län. RUS ska fungera som ett samlande och vägledande dokument för länets aktörer.

Förslag till regional utvecklingsstrategi ligger nu ute på remiss, läs mer om hur du lämnar ett remissvar här

Regional utvecklingsstrategi 2017–2020

Vår nuvarande regionala utvecklingsstrategi fastställdes 2017 och har visionen ”Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft”. Visionen konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden:

En växande region fokuserar på utveckling av det geografiska området Uppsala län och förhållandet till omkringliggande län.

En nyskapande region tar fasta på betydelsen av ett livskraftigt näringsliv samt förmågan till förnyelse och värdeskapande i företag och organisationer i global konkurrens.

En region för alla lyfter fram länets invånare och det goda livet.

Just nu pågår arbetet med att revidera den nuvarande regionala utvecklingsstrategin. Följ vårt arbete kring detta här.