Lasarettsansluten hemsjukvård - LAH

Enheten lasarettsansluten hemsjukvård - LAH har som uppdrag att utföra specialiserad vård i patientens hem.

Syftet med LAH är att förbättra för patienten genom att:

  • minimera undvikbar slutenvård
  • undvika tidiga återinläggningar
  • korta ner vårdtiderna inom slutenvården
  • vårda patienten på rätt vårdnivå.


Vården ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och samverkan vilket vi uppnår genom att arbeta i team. Verksamheten består av en specialiserad hemsjukvårdsdel och en palliativ slutenvårds-
enhet. Dessa har ett integrerat arbetssätt - sjuksköterskan ska kunna följa sin patient oavsett vårdform.