Barn- och ungdomstandvård

Alla barn och unga folkbokförda i Uppsala län erbjuds från och med den 1 januari 2019 regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det kalenderår de fyller 23 år.

För asylsökande barn gäller samma villkor om de är under 18 år. 

Välja tandvårdsklinik

I Uppsala län kan barn, unga eller vårdnadshavare från två års ålder välja tandvårdsklinik, inom Folktandvården eller hos privattandläkare, se länkar till höger. Folktandvården kallar automatiskt om inte val görs.

Alla barn och unga mellan två och 23 år får från och med 1 januari 2019 erbjudande om att komma till en tandläkare minst vartannat år. Den som utför tandvården ska göra en individuell bedömning av hur ofta barnet behöver komma.

Folktandvårdens tandregleringsspecialister bedömer behovet av tandreglering. Om det behövs, erbjuds behandling på Region Uppsalas bekostnad.