Folder inför årskontroll BVC

Till Barnombudet för Region Uppsala

Barnets journal via nätet

Till 1177

Här jobbar personalen med barnrätt

Till Folktandvården Enköping

Barnsjukhusets unga experter

Till hemsida

Unga är experter på sin vård!

Till Barnsjukhuset

Vi jobbar med barnets rätt!

Barnets rättigheter ska förverkligas

Region Uppsala har beslutat om en ny handlingsplan.

Det som Region Uppsala prioriterar under 2018-2020 beskrivs i fyra tema.

Tema 1: Kunskap om barnets behov och rättigheter

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Uppsala:

 • ska ha en aktivitetsplan för sitt arbete med barnrätt
 • bör se till att anställda som möter barn och unga går utbildning på 15 min om barnets rättigheter på PingPong
 • bör bjuda in Barnrättsombudet för råd och utbildning

Tema 2: Beslut som berör barn och unga

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Uppsala:

 • ska ta in ett barnrättsperspektiv i beslut, rutiner och riktlinjer som rör barn, unga och familjer. Detta är ett uppdrag i Hälso- och sjukvårdslagen (5 kap. 6 §)
 • kan använda mallen för barnkonsekvensanalys (se länk till höger) för att utreda barnrättsperspektivet inför beslut
 • ska vid behov be om råd och stöd av region Uppsalas barnrättsombud

Tema 3: Dialog med barn som patient och anhörig

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Uppsala:

 • ska när vård ges till barn och unga ska barnet oavsett ålder ges anpassad information.
 • ska så långt möjligt tillfråga barnet vad det tycker. (Båda punkter är uppdrag i Patientlagen.)
 • ska tillfråga barn och unga om deras åsikt när de påverkas av beslut eller nya rutiner.
 • ska också tillfråga barn och unga om nöjdhet, tillgänglighet och bemötande.

Tema 4: Barn med särskilda behov av samverkan och skydd

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Uppsala:

 • ska se till att alla anställda som arbetar med barn och unga känner till riktlinjen för ”Samordnad individuell plan (Sip)”. Ska veta hur många "Sip" verksamheten deltagit i.
 • ska se till att alla anställda vet om sin skyldighet att göra orosanmälan om misstanke finns att ett barn far illa. Formulär finns på DocPlus och utbildning på Pingpong
 • ska när ett minderårigt barn är anhörig till patient särskilt arbeta för rätten till information, råd och stöd. Ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7 §. Region Uppsala har också en handlingsplan för arbetet.
 • Barnwebben

  Barnwebben

  Barnsjukhusets sida för barn. Bra bilder inför besök i vården.

  Länk Barnwebben.
 • Bildstöd

  Bildstöd

  Habiliteringen jobbar mycket med bilder för barn och unga.

  Länk till Hälsa Hab barnsidor.
 • Barnanpassad vård

  Barnanpassad vård

  Vi har kriterier för hur vården ska anpassas för barn och unga

  Till hemsidan
 • Folktandvården

  Folktandvården

  Folktandvården har en bra plan för sitt arbete med barnets rätt.

  Länk till planen