Hjälpmedelsförskrivning


Rullstolsutprovning med barn och personal

Policy och riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel

Policyn är framtagen tillsammans med en politisk styrgrupp. Den fastställer att hjälpmedelsförskrivning ska ha samma utgångspunkter, syfte och mål som andra insatser inom hälso- och sjukvårdsverksamhet och att den ska utgå från riksdagens lagar och riktlinjer, till exempel den etiska plattformen.

Hjälpmedelsförskrivning syftar till att med hjälpmedel möjliggöra eller underlätta uppfyllandet av de behov av funktion, aktiviteter och delaktighet som behövs för att uppnå hälsa och undvika ohälsa.

Behovsbedömning inför en hjälpmedelsförskrivning ska ske på individnivå, då likartade behov eller insatser kan ha olika hälsoeffekt beroende av hälsoproblemets svårighetsgrad, personliga faktorer och omgivningsfaktorer.

Allmänna riktlinjer har tagits fram utifrån policyn. De konkretiserar policyns intentioner och ger en grund för enhetlig och jämlik hjälpmedelsförskrivning i Region Uppsala.

Policy för hjälpmedelsförskrivning 

Allmänna riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning 

Hälsa och habiliterings anvisningar för hjälpmedelsförskrivning

Ansvarsfördelning

I Uppsala län är hjälpmedelsansvaret uppdelat mellan Region Uppsala och kommunerna.

Region Uppsala län har ansvar för:

 • hjälpmedel till barn och ungdomar med rörelsehinder eller kognitiv funktionsnedsättning under 21 år
 • hjälpmedel som betraktas som medicinteknisk utrustning, för både barn och vuxna
 • hörapparater, syn- och kommunikationshjälpmedel samt ortopedtekniska hjälpmedel för både barn och vuxna.


Kommunerna i länet har ansvar för att låna ut hjälpmedel till personer över 21 år, med rörelsehinder eller kognitiv funktionsnedsättning.


Exempel på verksamhet inom Region Uppsala där hjälpmedel förskrivs

 • Akademiska barnsjukhuset
 • Audionommottagningar inom Vårdval hörsel
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Habiliteringen för barn och vuxna i Uppsala län
 • Hörcentralen 
 • Rehabiliteringsmedicinska kliniken
 • Syncentralen
 • Vuxenpsykiatrin 


Hjälpmedel förskrivs även inom primärvård och på andra sjukhuskliniker utöver de som nämns i detta exempel.

Hjälpmedelscentralen

På Hjälpmedelscentralen, Region Uppsala, får förskrivare hjälp att välja och prova ut hjälpmedel. Det är individens behov, utifrån förskrivarens bedömning, som avgör val av hjälpmedel. Förskrivare är sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller logoped. Hjälpmedelscentralen arrangerar även förskrivarutbildningar för personal inom Region Uppsala som förskriver hjälpmedel. Du hittar kurserna i Pingpong.

Hjälpmedelscentralens externa webbplats (öppnas i nytt fönster)