Vård i samverkan ViS

Vård i samverkan, VIS, är samlingsnamnet på de dokument som arbetats fram av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län. Syftet är att stärka samverkan inom specifika kvalitetsområden och utgår från gällande författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser. Det är övergripande dokument som ska stödja verksamheterna och säkerställa att de gemensamma insatserna sker evidensbaserat och samordnat för individen.

Organisation