Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för personer med kommunikationssvårigheter

AKK är en samlingsterm för insatser som avser att förbättra en människas möjligheter att kommunicera. AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester (ibland kallade naturliga AKK-former), finns specifika AKK-former som tecken, bilder, blissymboler och ord. Behov av AKK finns i olika grupper med funktionsnedsättningar. AKK är inte bara till för den som har en funktionsnedsättning, utan också för omgivningen.

Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet – alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Fungerande kommunikation är en förutsättning för delaktighet i vardagsliv och på  samhällsnivå. För att en person ska kunna uttrycka sig och förstå, utifrån sina förutsättningar, behövs en kommunikativ miljö, där omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven och stimulerar samspel.

Kommunikation människor emellan sker på många olika sätt. Att tala är ett utmärkt sätt att kommunicera. Med talet kan vi delta i samtal och uttrycka det mesta. Vid sidan av talet använder vi andra sätt att kommunicera: gester, miner, skratt, pauser, ljud, bilder, text och så vidare. Att inte kunna uttrycka sig så att andra förstår är ofta väldigt frustrerande och vissa personer utvecklar då svåra beteenden för att påverka sin omgivning.

Det är vanligt att personer inom olika diagnosområden får kommunikationssvårigheter. Såväl utvecklingsstörning som autism, förvärvade hjärnskador och rörelsehinder ger kommunikationsproblem. Hos en del begränsas kommunikationssvårigheterna till att personen har svårt att uttrycka sig, men de flesta har dessutom svårt att förstå vad som sägs. För personer som har svårt med koncentration, korttidsminne och uppmärksamhet kan AKK dessutom utgöra ett viktigt kognitivt stöd.

Exempel på alternativa och kompletterande kommunikationssätt:

 • Bilder, fotografier och symboler (kallas i bland GAKK - Grafisk AKK) kan introduceras tidigt. Personer med nedsatt språkförståelse får stöd i att förstå omgivningens budskap. Bildbaserad kommunikation kan göra det möjligt för en person att uttrycka sig och stimulerar tal, kommunikation och teckenanvändande. Metoder och redskap inom bildbaserad kommunikation är bland annat PECS, bildkartor, pekprat, bliss och samtalsmattor.
 • Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (förkortas TAKK, men kallas ibland Tecken som stöd eller teckenkommunikation) innebär att man tecknar de viktigaste orden i meningarna samtidigt som man pratar. Tecknen kommer från svenskt teckenspråk och kan både stötta språkförståelsen och ge ett uttryckssätt.
 • Talande hjälpmedel, pratapparater, samtalsapparater: Det finns många olika tekniska hjälpmedel som läser upp inspelade meddelanden eller talar med syntetiskt tal. Pratapparaterna kombineras nästan alltid med bilder/symboler och/eller bokstäver/text. Här finns en stor spännvidd och enorma utvecklingsmöjligheter: allt från enkla knappar med ett meddelande till stora ordförråd organiserade i så kallade dynamiska miljöer eller appar.

För att underlätta kommunikation krävs mer än ett kommunikationssätt eller hjälpmedel.

Vad kan du göra?

 • Ge upplevelser att kommunicera kring.
 • Förvänta dig kommunikation.
 • Vara en förebild i hur den alternativa kommunikationen används.
 • Lämna utrymme och ge tillfälle till kommunikation.
 • Anpassa din kommunikation och använda flera olika sätt att förtydliga.
 • Tolka alla signaler från personen du talar med.
 • Se till att kommunikationshjälpmedel finns tillgängliga.
 • Se till att det finns stöd för pratstunden så som foton, bilddagbok, mobilfoton, Youtube-klipp, tidningar.
 • Utnyttja spontana kommunikationstillfällen och försök hitta pratstunder.
 • Utveckla din egen kommunikativa förmåga genom att utbilda dig i kommunikation och olika kommunikationsstödjande åtgärder/AKK och programvaror.

 

Vi vet idag att:

 • AKK främjar kommunikationsutvecklingen.
 • Kommunikation är viktigt för den allmänna utvecklingen.
 • Alla, oavsett utvecklingsnivå, har nytta av AKK; det finns ingen lägsta eller högsta ålder!
 • AKK stimulerar utveckling av språk och tal.
 • AKK hindrar inte talet.
 • De flesta kan lära sig tolka bilder och symboler.
 • Med en god samtalspartner är det lättare att kommunicera.

 

Kontakta logopedmottagningen eller habiliteringen för att få hjälp och stöd.

 

Författare: Anna Fäldt, Lena Nilsson och Elisabeth Wiig, logopeder Habiliteringen i Uppsala län

Faktagranskat av: Gunilla Thunberg, logoped, fil.dr. DART Göteborg

Version: 2015-05-01

------------------------

Faktatexten får skrivas ut, kopieras och spridas fritt till intresserade. Den får däremot inte säljas eller publiceras i andra sammanhang utan tillstånd från Infoteket om funktionshinder.